Too many requests

Shiheni mirë këtë djalë, ai u për.ball me një femër të guximshme, ajo bëri veprimin që askush nuk do ta mendonte

Ky person qe shihni ne foton me lart quhet Yusuf Aka, eshte 22 vjeç dhe tani do i duhet te v ua j e 5 vite b u rg , pasi sh ka kt oi p a n ik dhe ka o s në një s pi ta l në Leicester, në Janar.

Ai hyri nga dera kryesore dhe mbante në dorë një t h ik ë të madhe duke t er ro riz u ar të gjithë personat që ishin në hollin e s pi tal it.I riu sh kat ërro i të gjithë ambientin ku qëndronte personeli i hollit duke hedhur në tokë kompjuterat, dokumenta dhe çfarë i dilte përpara. Infermierja me qetësi arriti të largonte të gjithë personat që ishin në holl, duke u siguruar që asnjëri prej tyre të mos lën do h ej.

Disa minuta më vonë mbërriti siguria e spi ta lit dhe  p oli cia e qytetit e cila falënderoi infermieren heroinë e cila shpëtoi të pranishmit në mënyrë që ashkush të mos l ën doh ej. Infermierja është shprehur se ajo ka qenë një përvojë shumë e f rik sh me.

“Kjo ishte një përvojë e fr iks hm e për të gjithë ne, si për p a cie nt ët ashtu edhe për personelin, nuk do ta harroj kollaj”.

P ol ic ia ka thënë se Aka ka qenë nën e fek ti n e lë n dëv e n ark oti ke, pasi pak më herët se të hynte në s pit a l, ai ka s u lmu ar me th i k ë një person në rrugë. Ai tani cilësohet si një njeri i r rez iks hëm  për shoqërinë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Your Website Title