I ku nga Shqipëria, Shpëtim Saraçi: Kam punuar 30 vite për këtë vend, por nuk bëhet

Prej vitesh Shpetim Sarasi ka ni sur nje je te te re ne SHBA dhe qe nga ajo kohe ai nuk eshte de gjuar me me punet e tij arti stike ne Shqiperi.

Ai eshte shp rehur ne media se ha pi qe nder mori bashke me familjen ishte per hi r te ardhmes se femijeve e per shkol limin e tyre ne nje sis tem te kon so liduar arsi mor dhe tashme sic cdo fam ilje ne bote qe e ben nje gje te tille.

Ndersa per pune nne RT SH ai foli me ke qar dhje sepse ajo isht e nej rad aksi 55 vjecare dhe u s hkri per te krij uar disa str uktura te re ja qe nuk ekz istojne ne asnje vend te bot es.

Ai tha se ne Shqiperine ku pu noi per 30 vjet dhe mad je pe soi edhe tra uma she ndetesore e perfu ndoi neper gjy qe, serish ai shp rehet se njerezit e vend it tim i dua dhe i res pektoj pa fund i vinte k eq qe di skutoi cesht jen e te ikur apo te qen druarit si nje shtetas me karri ere te suks esshme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *